Τι είναι η Μουσικοθεραπεία;

‘Η θεραπεία έχει να κάνει με δύο ανθρώπους που παίζουν μαζί.’

Winnicott, D.W.Playing and Reality, για την ελληνική γλώσσα Το παιδί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1989

© Στεφανία Μιζάρα

Η Μουσικοθεραπεία είναι η συστηματική θεραπευτική προσέγγιση που αξιοποιεί τη μουσική για τη φροντίδα της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής υγείας. Η δυνατότητα να εκτιμούμε και να ανταποκρινόμαστε στη μουσική είναι μια εγγενής ποιότητα της ανθρώπινης φύσης που κάθε άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει ανεξάρτητα από τις δυσκολίες του. Στην κλινική πράξη, η μουσική χρησιμοποιείται με δημιουργικό τρόπο για να επιτύχουμε αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου. Ως αποτέλεσμα της μουσικής σχέσης, που χτίζεται κατά τη διάρκεια των συνεδριών, επέρχονται αλλαγές στον τρόπο ενεργητικής συμμετοχής του θεραπευόμενου σε διαφορετικές πτυχές της καθημερινής του ζωής.

Στην Ε.Ε. και στις HΠA η Μουσικοθεραπεία αποτελεί βασικό τομέα κλινικής και έρευνας (Memorial, London Hospital of Neurodisability, Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke κ.α.). Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια εντάσσουν τη Μουσικοθεραπεία στα Προγράμματα Σπουδών Υγείας, Ειδικής Εκπαίδευσης και Θεραπείας, ενώ οι κύριες σπουδές είναι μεταπτυχιακού επίπεδου. Η ειδικότητα του Μουσικοθεραπευτή αναγνωρίζεται ως συμπληρωματικό επάγγελμα υγείας από το Health Professions Council και εντάσσεται στο εθνικό σύστημα υγείας. Πληθώρα έρευνες καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μουσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων.